Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia pracowni przedmiotowych z zakresu weterynarii, ochrony środowiska i analityki chemicznej – 27 grudnia 2018

Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia pracowni przedmiotowych z zakresu weterynarii, ochrony środowiska i analityki chemicznej – 27 grudnia 2018

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Umiejętności, kwalifikacje i praca” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik 1do siwz – Formularz oferty część 1

Załącznik 1a siwz – Formularz oferty część 2

Załącznik 1b do siwz – Formularz oferty część 3

Załącznik 2 do siwz – oświadczenie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp/warunki udziału

Załącznik 3 do siwz – oświadczenie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp/podstawy wykluczenia

Załącznik 4 do siwz – oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik 5 do siwz – oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Załącznik 6 do siwz – wykaz dostaw – część 1

Załącznik 7 do siwz – wzór umowy – część 1

Załącznik 7a do siw – wzór umowy – część 2, część 3

Załącznik 8 do siwz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 1

Załącznik 8a do siwz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 2


Załącznik 8b do siwz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 3

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – część 3

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – część 1

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – część 1

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1

NOWY PRZETARG – Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych z zakresu leśnictwa, weterynarii, ochrony środowiska i analityki chemiczne

NOWY PRZETARG – Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych z zakresu leśnictwa, weterynarii, ochrony środowiska i analityki chemiczne

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Umiejętności, kwalifikacje i praca” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi

Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1

Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik 1do siwz – Formularz oferty część 1

Załącznik 1a do siwz – Formularz oferty część 2

Załącznik 1b do siwz – Formularz oferty część 3

Załącznik 1c do siwz – Formularz oferty część 4

Załącznik 2 do siwz – oświadczenie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp/warunki udziału

Załącznik 3 do siwz – oświadczenie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp/podstawy wykluczenia

Załącznik 4 do siwz – oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik 5 do siwz – oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Załącznik 6 do siw – wzór umowy – część 1, część 2, część 3, cześć 4

Załącznik 7 do siwz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 1

Załącznik 7a do siwz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 2

Załącznik 7b do siwz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 3

Załącznik 7c do siwz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 4

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia – część 3

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – część 2 dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowej z zakresu weterynarii.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – część 3 – dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowej z zakresu ochrony środowiska i analityki chemicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 4

Dostawa sprzętu komputerowego, mikroskopów oraz wyposażenia pracowni przedmiotowych z zakresu leśnictwa, weterynarii, ochrony środowiska i analityki chemicznej

Dostawa sprzętu komputerowego, mikroskopów oraz wyposażenia pracowni przedmiotowych

z zakresu leśnictwa, weterynarii, ochrony środowiska i analityki chemicznej

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Umiejętności, kwalifikacje i praca” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Link do ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik 1do siwz – Formularz oferty część 1

Załącznik 1a siwz – Formularz oferty część 2

Załącznik 1b do siwz – Formularz oferty część 3

Załącznik 1c do siwz – Formularz oferty część 4

Załącznik 1d do siwz – Formularz oferty część 5

Załącznik 2 do siwz – oświadczenie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp/warunki udziału

Załącznik 3 do siwz – oświadczenie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp/podstawy wykluczenia

Załącznik 4 do siwz – oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik 5 do siwz – oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Załącznik 6 do siwz – wykaz dostaw – część 1

Załącznik 7 do siwz – wzór umowy – część 1

Załącznik 7a do siw – wzór umowy – część 2, część 3, cześć 4, część 5

Załącznik 8 do siwz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 1

Załącznik 8a do siwz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 2

Załącznik 8b do siwz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 3

Załącznik 8c do siwz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 4

Załącznik 8d do siwz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 5

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – część 2

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – część 1

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – część 1

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – część 1

Wyjaśnienie uzupełniające treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – część 1

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – część 2

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – część 1

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-część 2 dostawa mikroskopów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej umowy – część 1 Dostawa sprzętu komputerowego

Informacja o unieważnieniu czynności badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Informacja o ponownym badaniu i ocenie ofert oraz o unieważnieniu postępowania – część 1 Dostawa sprzętu komputerowego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko specjalisty ds. kadr

Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim

 

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim informuje, że w wyniku zakończenia naboru na ww. wolne stanowisko została wybrany/a Pani

Maria Kopeć zamieszkała w Mińsku Mazowieckim.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania do zajmowania stanowiska specjalisty ds. kadr w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim.

Posiada wykształcenie średnie zawodowe i wymagane doświadczenie zawodowe.

Po dokonaniu oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych , na podstawie udzielonych odpowiedzi na zadane pytania oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień wymaganych na oferowanym stanowisku

 

 

Mińsk Mazowiecki, dnia 17.05.2019 r.

Czytaj więcej

wpisany przez Administrator

17 maja 2019