Remont korytarza I piętro w budynku głównym szkoły

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu korytarza – I piętro w budynku głównym szkoły. Do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stosowne dokumenty w załącznikach:

  1. Zaproszenie do składana ofert
  2. Formularz ofertowy (doc)
  3. Formularz ofertowy (pdf)
  4. Przedmiar robót
  5. Wzór umowy

Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowej z zakresu weterynarii

Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowej z zakresu weterynarii

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Umiejętności, kwalifikacje i praca” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik 1 do siwz – Formularz oferty

Załącznik 2 do siwz – oświadczenie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp/warunki udziału

Załącznik 3 do siwz – oświadczenie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp/podstawy wykluczenia

Załącznik 4 do siwz – oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik 5 do siwz – oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Załącznik 6 do siwz – wzór umowy

Załącznik 7 do siwz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót pn.: „Remont sali gimnastycznej i sali lekcyjnej nr 12 wraz z zapleczem”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót pn.: „Remont sali gimnastycznej i sali lekcyjnej nr 12 wraz z zapleczem” Czytaj dalej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót pn.: „Remont sali gimnastycznej i sali lekcyjnej nr 12 wraz z zapleczem”

Ponowne zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót pn. : „Remont sali gimnastycznej i sali lekcyjnej nr 12 wraz z zapleczem” z dnia 28.02.2020

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na wykonanie robót pn. : „Remont sali gimnastycznej i sali lekcyjnej nr 12 wraz z zapleczem”

Zamówienie obejmuje dwie części:

Część 1 – „Remont sali gimnastycznej ”

Część 2 – „Remont sali lekcyjnej nr 12 wraz z zapleczem ”

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

Jednemu Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie w dwóch częściach.

Stosowne dokumenty w załącznikach:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy – część 1 sala gimnastyczna

Załącznik nr 3 – Wzór umowy – część 2 sala 12 wraz z zapleczem

Załącznik nr 4 – Przedmiar robót – część 1 sala gimnastyczna

Załącznik nr 5 – Przedmiar robót – część 2 sala 12 wraz z zapleczem

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót pn. : „Remont sali gimnastycznej i sali lekcyjnej nr 12 wraz z zapleczem”

Część 1 – „Remont sali gimnastycznej ”,

Część 2 – „Remont sali lekcyjnej nr 12 wraz z zapleczem”

Czytaj całość

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Załącznik nr 6

do regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół im. MSC

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko samodzielnego referenta administracyjnego

Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim informuje,

że w wyniku zakończenia naboru na ww. wolne stanowisko została wybrany/a Pani Anna Zielińska zamieszkała w Mińsku Mazowieckim.

Czytaj całość

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót pn. : „Remont sali gimnastycznej i sali lekcyjnej nr 12 wraz z zapleczem”

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na wykonanie robót pn. : „Remont sali gimnastycznej i sali lekcyjnej nr 12 wraz z zapleczem”

Zamówienie obejmuje dwie części:

Część 1 – „Remont sali gimnastycznej ”

Część 2 – „Remont sali lekcyjnej nr 12 wraz z zapleczem”

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

Jednemu Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie w dwóch częściach.

Stosowne dokumenty w załącznikach:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy – część 1 sala gimnastyczna

Załącznik nr 3 – Wzór umowy – część 2 sala 12 wraz z zapleczem

Załącznik nr 4 – Przedmiar robót – część 1 sala gimnastyczna

Załącznik nr 5 – Przedmiar robót – część 2 sala 12 wraz z zapleczem

Załączmik nr 6 – Wzór kosza

Zamawiający wnosi zmiany do Zaproszenia do składania ofert opublikowanego w dniu 06.02.2020 r.:

  1. usunięcie załącznika nr 6 – Wzór kosza
  2. uzupełnienie opisu punktu 26 załącznika nr 4 – Przedmiar robót – część 1 sala gimnastyczna.

Uzupełniony pkt. 26 brzmi:

„Montaż systemowych nowych zestawów tablic do gry w piłkę koszykówkę; konstrukcja wsporcza metalowa składana na ścianę, tarcza prostokątna z pleksi z wymalowanymi obrysami i przykręconą obręczą wrzutową od spodu siatka tkana ze sznurka; Mocowanie do ściany za pomocą stalowych kołków rozporowych o średnicy min.10mm. Tablica z pleksi do koszykówki 180×105 z osłoną dolną, obręcz uchylna sprężynowa. Demontaż istniejących tablic drewnianych wraz z konstrukcją stalową Rx 1,4”.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy: samodzielnego referenta administracyjnego.

  1. Nazwa i adres jednostki

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim

  1. 1 PLM Warszawa 1

05-300 Mińsk Mazowiecki

  1. Stanowisko urzędnicze : samodzielny referent administracyjny

czytaj więcej

załączniki:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienia

Oświadczenie