ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT „Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowej z zakresu leśnictwa”.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę pomocy naukowych z zakresu leśnictwa, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Umiejętności, kwalifikacje i praca” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy – część 1

Formularz ofertowy – część 2

Formularz ofertowy – część 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty